THE126.COM

百家姓-古代启蒙读物

百家姓拼音版
zhào  qián  sūn   lǐ    zhōu   wú  zhèng  wáng
赵    钱    孙    李    周     吴    郑    王
féng  chén  chǔ   wèi   jiǎng   shěn  hán  yáng
冯    陈    褚    卫    蒋    沈    韩    杨
zhū   qin   yoú   xǔ    hé    lǚ    shi  zhāng
朱    秦    尤    许    何    吕    施    张
kǒng  cáo   yán   huà   jīn   wèi    táo  jiāng
孔    曹    严    华    金    魏    陶    姜
qī    xiè   zōu    yù   bǎi(bó) shuǐ   dòu  zhāng
戚    谢    邹    喻    柏    水    窦    章
yún   sū    pān   gě    xī    fàn   péng  láng
云    苏    潘   葛    奚    范    彭    郎
lǔ    wéi   chāng  mǎ   miáo  fèng   huā   fāng
鲁    韦    昌    马    苗    凤    花    方
yú    rén   yuán   liǔ   fēng   bào    shǐ   táng
俞    任    袁    柳    酆    鲍    史    唐
fèi   lián  cén   xuē    léi    hè    ní   tāng
费   廉    岑    薛    雷    贺    倪    汤
téng  yīn   luó    bì   hǎo    wū   ān   cháng
滕    殷    罗    毕    郝    邬    安    常 。
lè(yuè) yú    shí     fù    pí   biàn    qí   kāng
乐    于    时     傅    皮    卞    齐    康
wǔ    yú    yuán   bǔ   gù   mèng  píng  huáng
伍    余    元    卜    顾    孟    平    黄
hé    mù   xiāo   yǐn   yáo   shào  zhàn  wāng
和    穆    萧    尹    姚    邵    湛    汪
qí    máo   yǔ    dí    mǐ    bèi   míng  zāng
祁    毛    禹    狄    米    贝    明    臧
jì    fú   chéng  dài    tán   sòng  máo  páng
计    伏    成    戴    谈    宋    茅    庞
xióng  jǐ    shū   qū   xiàng  zhù  dǒng   liáng
熊    纪    舒    屈    项    祝    董    梁
dù   ruǎn   lán   mǐn    xí    jì     má  qiáng
杜    阮    蓝    闵    席    季    麻   强
jiǎ   lù    lóu   wēi   jiāng  tóng   yán   guō
贾    路    娄    危    江    童    颜    郭
méi  shèng  lín   diāo  zhōng   xú    qiū   luò
梅    盛    林    刁    钟    徐     邱   骆
Gāo  Xià   Cài   Tián   Fán   hu    líng   huò
高    夏    蔡    田    樊    胡    凌    霍
yú   wàn   zhī    kē    zǎn  guǎn    lú    mò
虞    万    支    柯    昝    管    卢    莫
jīng  fáng   qiú   miào  gān    xiè   yīng  zōng
经    房    裘    缪    干    解    应    宗
dīng  xuān  féi   dèng   yù    shàn  háng  hóng
丁    宣    贲    邓    郁    单    杭    洪
bāo  zhū    zuǒ   shí    cuī    jí    niǔ   gōng
包    诸    左    石    崔    吉    钮    龚
chéng jī   xíng   huá   péi    lù   róng   wēng
程    嵇    邢    滑    裴    陆    荣    翁
xún   yáng   yū   huì   zhēn    qū    jiā   fēng
荀    羊    於    惠    甄    曲    家    封
ruì   yì   chǔ    jìn    jí    bǐng   mí   sōng
芮    羿    储    靳    汲    邴    糜    松
jǐng  duàn   fù    wū   wū    jiāo   bā   gōng
井    段    富    巫    乌    焦    巴    弓
mù  kuí(wěi) shān   gǔ    chē  hóu    fú   péng
牧    隗     山    谷    车   侯    宓    蓬
quán  xī    bān   yǎng  qiū   zhòng  yī   gōng
全    郗    班    仰    秋    仲    伊    宫
nìng  qiú   luán   bào   gān   tǒu    lì    róng
宁    仇    栾    暴    甘    钭    厉    戎
zǔ    wǔ    fú    liú    jǐng   zhān  shù   lóng
祖    武    符    刘    景     詹   束    龙
yè    xìng    sī    sháo  gào    lí     jì    bó
叶    幸    司    韶    郜    黎    蓟    薄
yìn   sù    bái   huái    pú   tái    cóng   è
印    宿    白    怀    蒲    邰    从    鄂
suǒ   xián    j í    lài   zhuó   lìn    tù   méng
索    咸    籍    赖    卓    蔺    屠    蒙
chí   qiáo   yīn   yù    xū    nài  cāng  shuāng
池    乔    阴   鬱    胥    能    苍    双
wén  shēn  dǎng  zhái    tán  gòng   láo  páng
闻    莘    党    翟    谭    贡    劳    逄
jī   shēn    fú    dǔ    rǎn    zǎi    lì   yōng
姬    申    扶    堵    冉    宰    郦    雍
xì    qú   sāng   guì    pú   niú   shòu  tōng
卻    璩    桑    桂    濮   牛    寿    通
biān  hù    yān    jì    jiá    pǔ   shàng  nóng
边    扈     燕    冀   郏    浦    尚     农
wēn  bié  zhuāng  yàn   chái   qú   yán  chōng
温    别    庄    晏    柴    瞿    阎    充
mù   lián   hú    xí   huàn    ài    yú   róng
慕    连    茹   习    宦    艾    鱼    容
xiàng gǔ   yì   shèn    gē   liào    yǔ  zhōng
向    古    易    慎    戈    廖    庾   终
jì    jū   héng   bù    dū   gěng  mǎn  hóng
暨    居    衡    步    都    耿    满    弘
kuāng guó  wén   kòu   guǎng  lù   quē   dōng
匡    国    文   寇    广    禄    阙    东
ōu   shū   wò    lì     yù   yuè   kuí   lóng
欧    殳   沃    利    蔚   越    夔    隆
Shī  gǒng  shè   niè    cháo  gōu    áo   Róng
师    巩   厍    聂    晁   勾(句)  敖    融
lěng  zī    xīn   kàn  nā(nuó)  jiǎn   ráo  kōng
冷    訾    辛    阚    那     简   饶    空
zēng  wú   shā   niè   yǎng   Jū    xū   féng
曾    毋    沙   乜    养    鞠    须    丰
cháo  guān  kuǎi  xiāng  zhā  hòu    jīng  hóng
巢    关    蒯    相    查    后    荆    红
yóu  zhú   quán   lù   gě(gài)   yì  huán  gōng
游    竺    权    逯    盖     益    桓   公
mò qí  sī mǎ  shàng guān ōu yáng  xià hóu  zhū gě
万俟   司马   上官      欧阳    夏侯    诸葛
wén rén dōng fāng hè lián huáng fǔ  yù chí  gōng yáng
闻人   东方   赫连   皇甫     尉迟    公羊
tán tái gōng yě  zōng zhèng pú yáng  chún yú chán yú
澹台   公冶    宗政     濮阳    淳于   单于
tài shū shēn tú  gōng sūn zhòng sūn xuān yuán líng hú
太叔  申屠    公孙    仲孙     轩辕    令狐
zhōng lí  yǔ wén zhǎng sūn  mù róng xiān yú  lǘ qiū
 钟离    宇文    长孙    慕容    鲜于    闾丘
sī tú    sī kōng   qi guān    sī kòu    zhǎng dū
司徒    司空     丌官      司寇      仉 督
zǐchē   zhuān sūn  duān mù   wū mǎ   gōng xī
子车     颛孙      端木     巫马     公西
qīdiāo  yuèzhèng  rǎng sì  gōng liáng  tuò bá  jā gǔ
漆雕    乐正    壤驷    公良     拓跋   夹谷
zǎi fǔ   gǔ liáng   Jìn   chǔ    yán      fǎ
宰父   谷梁     晋    楚     闫      法
rú    yān   tú    qīn   duàn gān    bǎi lǐ
汝    鄢    涂    钦    段干      百里
dōng guō nán mén hū yán  guī hǎi yáng shé wēi shēng
 东郭    南门   呼延   归 海  羊舌    微生
yuè  shuài  gōu  kòng  kuàng  hòu  yǒu(yòu) qín
 岳   帅   缑    亢    况    郈    有     琴
liáng qiū    zuǒ qiū     dōng mén      xī mén
 梁丘      左丘       东门         西门
shāng  móu  shé   nài(mǐ)  bó  shǎng  ná   gōng
 商    牟    佘    佴     伯   赏    南   宫
mò    hǎ   qiáo    dá    nián   ài   yáng  tóng
墨    哈    谯    笪    年    爱    阳    佟
dì    wǔ    yán   fú    bǎi   jiā   xìng  zhōng
第    五    言    福    百    家    姓    终

百家姓非拼音版
赵钱孙李 周吴郑王
冯陈褚卫 蒋沈韩杨
朱秦尤许 何吕施张
孔曹严华 金魏陶姜
戚谢邹喻 柏水窦章
云苏潘葛 奚范彭郎
鲁韦昌马 苗凤花方
俞任袁柳 丰鲍史唐
费廉岑薛 雷贺倪汤
滕殷罗毕 郝邬安常
乐于时傅 皮卞齐康
伍余元卜 顾孟平黄
和穆萧尹 姚邵湛汪
祁毛禹狄 米贝明臧
计伏成戴 谈宋茅庞
熊纪舒屈 项祝董梁
杜阮蓝闵 席季麻强
贾路娄危 江童颜郭
梅盛林刁 钟徐丘骆
高夏蔡田 樊胡凌霍
虞万支柯 昝管卢莫
经房裘缪 干解应宗
丁宣贲邓 郁单杭洪
包诸左石 崔吉钮龚
程嵇邢滑 裴陆荣翁
荀羊於惠 甄麴家封
芮羿储靳 汲邴糜松
井段富巫 乌焦巴弓
牧隗山谷 车侯宓蓬
全郗班仰 秋仲伊宫
宁仇栾暴 甘钭厉戌
祖武符刘 景詹束龙
叶幸司韶 郜黎蓟薄
印宿白怀 蒲邰从鄂
索咸籍赖 卓蔺屠蒙
池乔阴郁 胥能苍双
闻莘党翟 谭贡劳逢
姬申扶堵 冉宰郦雍
郤璩桑桂 濮牛寿通
边扈燕冀 郏浦尚农
温别庄晏 柴瞿阎充
慕连茹习 宦艾鱼容
向古易慎 戈廖庾终
暨居衡步 都耿满弘
匡国文寇 广禄阙东
欧殳沃利 蔚越菱隆
师巩厍聂 晃勾敖融
冷訾辛阚 那简饶空
曾毋沙乜 养鞠须丰
巢关蒯相 查后荆红
游竺权逯 盖益桓公
万俟司马 上官欧阳
夏侯诸葛 闻人东方
赫连皇甫 尉迟公羊
澹台公冶 宗政濮阳
淳于单于 太叔申屠
公孙仲孙 轩辕令狐
钟离宇文 长孙慕容
鲜于闾丘 司徒司空
亓官司寇 仉督子车
颛孙端木 巫马公西
漆雕乐正 壤驷公良
拓跋夹谷 宰父谷梁
晋楚闫法 汝鄢涂钦
段干百里 东郭南门
呼延归海 羊舌微生
岳帅缑亢 况后有琴
梁丘左丘 东门西门
商牟佘佴 伯赏南宫
墨哈谯笪 年爱阳佟
第五言福 百家姓终    

2015-2017©古文献网  版权所有   网站地图   sitemap   古文献网 百家姓排名  百家姓全文  百家姓大全  百家姓姓氏大典  新百家姓     域名分期购   沪牌群