THE126.COM

千字文-古代启蒙读物

千字文拼音版

tiān dì xuán huáng     yǔ zhòu hóng huāng     rì yuè yíng zè     chén xiù liè zhāng
天地玄黄     宇宙洪荒     日月盈昃     辰宿列张
hán lái shǔ wǎng     qiū shōu dōng cáng     rùn yú chéng suì     lǜ lǚ tiáo yáng
寒来暑往     秋收冬藏     闰馀成岁     律吕调阳
yún téng zhì yǔ     lù jié wéi shuāng     jīn shēng lí shuǐ     yù chū kūn gāng
云腾致雨     露结为霜     金生丽水     玉出昆冈
jiàn hào jù què     zhū chēng yè guāng     guǒ zhēn lǐ nài     cài zhòng jiè jiāng
剑号巨阙     珠称夜光     果珍李柰     菜重芥姜
hǎi xián hé dàn     lín qián yǔ xiáng     lóng shī huǒ dì     niǎo guān rén huáng
海咸河淡     鳞潜羽翔     龙师火帝     鸟官人皇
shǐ zhì wén zì     nǎi fú yī shang     tuī wèi ràng guó     yǒu yú táo táng
始制文字     乃服衣裳     推位让国     有虞陶唐
diào mín fá zuì     zhōu fā yīn tāng     zuò cháo wèn dào     chuí gǒng píng zhāng
吊民伐罪     周发殷汤     坐朝问道     垂拱平章
ài yù lí shǒu     chén fú róng qiāng     xiá ěr yī tǐ     shuài bīn guī wáng
爱育黎首     臣伏戎羌     遐迩一体     率宾归王
míng fèng zài shù     bái jū shí cháng     huà bèi cǎo mù     lài jí wàn fāng
鸣凤在竹     白驹食场     化被草木     赖及万方
gài cǐ shēn fà     sì dà wǔ chang     gōng wéi jū yǎng     qǐ gǎn huǐ shāng
盖此身发     四大五常     恭惟鞠养     岂敢毁伤
nǚ mù zhēn jié     nán xiào cái liáng     zhī guò bì gǎi     dé néng mò wàng
女慕贞洁     男效才良     知过必改     得能莫忘
wǎng tán bǐ duǎn     mǐ shì jǐ cháng     xìn shǐ kě fù     qì yù nán liáng
罔谈彼短     靡恃己长     信使可覆     器欲难量
mò bēi sī rǎn     shī zàn gāo yáng     jǐng xíng wéi xián     kè niàn zuò shèng
墨悲丝染     诗赞羔羊     景行维贤     克念作圣
dé jiàn míng lì     xíng duān biǎo zhèng     kōng gǔ chuán shēng     xū táng xí tīng
德建名立     形端表正     空谷传声     虚堂习听
huò yīn è jī     fú yuán shàn qìng     chǐ bì fēi bǎo     cùn yīn shì jìng
祸因恶积     福缘善庆     尺璧非宝     寸阴是竞
zī fù shì jūn     yuē yán yǔ jìng     xiào dāng jié lì     zhōng zé jìn mìng
资父事君     曰严与敬     孝当竭力     忠则尽命
lín shēn lǚ bó     sù xīng wēn qìng     sì lán sī xīn     rú sōng zhī shèng
临深履薄     夙兴温凊     似兰斯馨     如松之盛
chuān liú bù xī     yuān chéng qǔ yìng     róng zhǐ ruò sī     yán cí ān dìng
川流不息     渊澄取映     容止若思     言辞安定
dǔ chū chéng měi     shèn zhōng yí lìng     róng yè suǒ jī     jí shèn wú jìng
笃初诚美     慎终宜令     荣业所基     籍甚无竟
xué yōu dēng shì     shè zhí cóng zhèng     cún yǐ gān táng     qù ér yì yǒng
学优登仕     摄职从政     存以甘棠     去而益咏
yuè shū guì jiàn     lǐ bié zūn bēi     shàng hé xià mù     fū chàng fù suí
乐殊贵贱     礼别尊卑     上和下睦     夫唱妇随
wài shòu fù xùn     rù fèng mǔ yí     zhū gū bó shū     yóu zǐ bǐ ér
外受傅训     入奉母仪     诸姑伯叔     犹子比儿
kǒng huái xiōng dì     tóng qì lián zhī     jiāo yǒu tóu fèn     qiē mó zhēn guī
孔怀兄弟     同气连枝     交友投分     切磨箴规
rén cí yǐn cè     zào cì fú lí     jié yì lián tuì     diān pèi fēi kuī
仁慈隐恻     造次弗离     节义廉退     颠沛匪亏
xìng jìng qíng yì     xīn dòng shén pí     shǒu zhēn zhì mǎn     zhú wù yì yí
性静情逸     心动神疲     守真志满     逐物意移
jiān chí yǎ cāo     hǎo jué zì mí     dū yì huá xià     dōng xī èr jīng
坚持雅操     好爵自縻     都邑华夏     东西二京
bèi máng miàn luò     fú wèi jù jīng     gōng diàn pán yù     lóu guàn fēi jīng
背邙面洛     浮渭据泾     宫殿盘郁     楼观飞惊
tú xiě qín shòu     huà cǎi xiān líng     bǐng shè páng qǐ     jiǎ zhàng duì yíng
图写禽兽     画彩仙灵     丙舍旁启     甲帐对楹
sì yán shè xí     gǔ sè chuī shēng     shēng jiē nà bì     biàn zhuàn yí xīng
肆筵设席     鼓瑟吹笙     升阶纳陛     弁转疑星
yòu tōng guǎng nèi     zuǒ dá chéng míng     jì jí fén diǎn     yì jù qún yīng
右通广内     左达承明     既集坟典     亦聚群英
dù gǎo zhōng lì     qī shū bì jīng     fǔ luó jiàng xiàng     lù xiá huái qīng
杜稿钟隶     漆书壁经     府罗将相     路侠槐卿
hù fēng bā xiàn     jiā jǐ qiān bīng     gāo guān péi niǎn     qū gǔ zhèn yīng
户封八县     家给千兵     高冠陪辇     驱毂振缨
shì lù chǐ fù     chē jià féi qīng     cè gōng mào shí     lè bēi kè míng
世禄侈富     车驾肥轻     策功茂实     勒碑刻铭
pán xī yī yǐn     zuǒ shí ā héng     yǎn zhái qū fù     wēi dàn shú yíng
磻溪伊尹     佐时阿衡     奄宅曲阜     微旦孰营
huán gōng kuāng hé     jì ruò fú qīng     qǐ huí hàn huì     yuè gǎn wǔ dīng
桓公匡合     济弱扶倾     绮回汉惠     说感武丁
jùn yì mì wù     duō shì shí níng     jìn chǔ gēng bà     zhào wèi kùn héng
俊乂密勿     多士寔宁     晋楚更霸     赵魏困横
jiǎ tú miè guó     jiàn tǔ huì méng     hé zūn yuē fǎ     hán bì fán xíng
假途灭虢     践土会盟     何遵约法     韩弊烦刑
qǐ jiǎn pō mù     yòng jūn zuì jīng     xuān wēi shā mò     chí yù dān qīng
起翦颇牧     用军最精     宣威沙漠     驰誉丹青
jiǔ zhōu yǔ jì     bǎi jùn qín bìng     yuè zōng tài dài     shàn zhǔ yún tíng
九州禹迹     百郡秦并     岳宗泰岱     禅主云亭
yàn mén zǐ sài     jī tián chì chéng     kūn chí jié shí     jù yě dòng tíng
雁门紫塞     鸡田赤城     昆池碣石     钜野洞庭
kuàng yuǎn mián miǎo     yán xiù yǎo míng     zhì běn yú nóng     wù zī jià sè
旷远绵邈     岩岫杳冥     治本于农     务兹稼穑
chù zǎi nán mǔ     wǒ yì shǔ jì     shuì shú gòng xīn     quàn shǎng chù zhì
俶载南亩     我艺黍稷     税熟贡新     劝赏黜陟
mèng kē dūn sù     shǐ yú bǐng zhí     shù jī zhōng yōng     láo qiān jǐn chì
孟轲敦素     史鱼秉直     庶几中庸     劳谦谨敕
líng yīn chá lǐ     jiàn mào biàn sè     yí jué jiā yóu     miǎn qí zhīzhí
聆音察理     鉴貌辨色     贻厥嘉猷     勉其祗植
xǐng gōng jī jiè     chǒng zēng kàng jí     dài rǔ jìn chǐ     lín gāo xìng jí
省躬讥诫     宠增抗极     殆辱近耻     林皋幸即
liǎng shū jiàn jī     jiě zǔ shuí bī     suǒ jū xián chù     chén mò jì liáo
两疏见机     解组谁逼     索居闲处     沉默寂寥
qiú gǔ xún lùn     sàn lǜ xiāo yáo     xīn zòu lèi qiǎn     qī xiè huān zhāo
求古寻论     散虑逍遥     欣奏累遣     戚谢欢招
qú hé de lì     yuán mǎng chōu tiáo     pí pá wǎn cuì     wú tóng zǎo diāo
渠荷的历     园莽抽条     枇杷晚翠     梧桐早凋
chén gēn wěi yì     luò yè piāo yáo     yóu kūn dú yùn     líng mó jiàng xiāo
陈根委翳     落叶飘摇     游鹍独运     凌摩绛霄
dān dú wán shì     yù mù náng xiāng     yì yóu yōu wèi     zhǔ ěr yuán qiáng
耽读玩市     寓目囊箱     易輶攸畏     属耳垣墙
jù shàn cān fàn     shì kǒu chōng cháng     bǎo yù pēng zǎi     jī yàn zāo kāng
具膳餐饭     适口充肠     饱饫烹宰     饥厌糟糠
qīn qī gù jiù     lǎo shào yì liáng     qiè yù jì fǎng     shì jīn wéi fáng
亲戚故旧     老少异粮     妾御绩纺     侍巾帷房
wán shàn yuán xié     yín zhú wěi huáng     zhòu mián xī mèi     lán sǔn xiàng chuáng
纨扇圆洁     银烛炜煌     昼眠夕寐     蓝笋象床
xián gē jiǔ yàn     jiē bēi jǔ shāng     jiǎo shǒu dùn zú     yuè yù qiě kāng
弦歌酒宴     接杯举觞     矫手顿足     悦豫且康
dí hòu sì xù     jì sì zhēng cháng     qǐ sǎng zài bài     sǒng jù kǒng huáng
嫡后嗣续     祭祀蒸尝     稽颡再拜     悚惧恐惶
jiān dié jiǎn yào     gù dá shěn xiáng     hái gòu xiǎng yù     zhí rè yuàn liáng
笺牒简要     顾答审详     骸垢想浴     执热愿凉
lǘ luó dú tè     hài yuè chāo xiāng     zhū zhǎn zéi dào     bǔ huò pàn wáng
驴骡犊特     骇跃超骧     诛斩贼盗     捕获叛亡
bù shè liáo wán     jī qín ruǎn xiào     tián bǐ lún zhǐ     jūn qiǎo rén diào
布射辽丸     嵇琴阮啸     恬笔伦纸     钧巧任钓
shì fēn lì sú     bìng jiē jiā miào     máo shī shū zī     gōng pín yán xiào
释纷利俗     竝皆佳妙     毛施淑姿     工颦妍笑
nián shǐ měi cuī     xī huī lǎng yào     xuán jī xuán wò     huì pò huán zhào
年矢每催     曦晖朗曜     璇玑悬斡     晦魄环照
zhǐ xīn xiū hù     yǒng suí jí shào     jǔ bù yǐn lǐng     fǔ yǎng láng miào
指薪修祜     永绥吉劭     矩步引领     俯仰廊庙
shù dài jīn zhuāng     pái huái zhān tiào     gū lòu guǎ wén     yú méng děng qiào
束带矜庄     徘徊瞻眺     孤陋寡闻     愚蒙等诮
wèi yǔ zhù zhě     yān zāi hū yě
谓语助者     焉哉乎也

千字文非拼音版
天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张
寒来暑往 秋收冬藏 闰馀成岁 律吕调阳
云腾致雨 露结为霜 金生丽水 玉出昆冈
剑号巨阙 珠称夜光 果珍李柰 菜重芥姜
海咸河淡 鳞潜羽翔 龙师火帝 鸟官人皇
始制文字 乃服衣裳 推位让国 有虞陶唐
吊民伐罪 周发殷汤 坐朝问道 垂拱平章
爱育黎首 臣伏戎羌 遐迩一体 率宾归王
鸣凤在竹 白驹食场 化被草木 赖及万方
盖此身发 四大五常 恭惟鞠养 岂敢毁伤
女慕贞洁 男效才良 知过必改 得能莫忘
罔谈彼短 靡恃己长 信使可复 器欲难量
墨悲丝染 诗赞羔羊 景行维贤 克念作圣
德建名立 形端表正 空谷传声 虚堂习听
祸因恶积 福缘善庆 尺璧非宝 寸阴是竞
资父事君 曰严与敬 孝当竭力 忠则尽命
临深履薄 夙兴温凊 似兰斯馨 如松之盛
川流不息 渊澄取映 容止若思 言辞安定
笃初诚美 慎终宜令 荣业所基 籍甚无竟
学优登仕 摄职从政 存以甘棠 去而益咏
乐殊贵贱 礼别尊卑 上和下睦 夫唱妇随
外受傅训 入奉母仪 诸姑伯叔 犹子比儿
孔怀兄弟 同气连枝 交友投分 切磨箴规
仁慈隐恻 造次弗离 节义廉退 颠沛匪亏
性静情逸 心动神疲 守真志满 逐物意移
坚持雅操 好爵自縻 都邑华夏 东西二京
背邙面洛 浮渭据泾 宫殿盘郁 楼观飞惊
图写禽兽 画彩仙灵 丙舍傍启 甲帐对楹
肆筵设席 鼓瑟吹笙 升阶纳陛 弁转疑星
右通广内 左达承明 既集坟典 亦聚群英
杜稿钟隶 漆书壁经 府罗将相 路侠槐卿
户封八县 家给千兵 高冠陪辇 驱毂振缨
世禄侈富 车驾肥轻 策功茂实 勒碑刻铭
磻溪伊尹 佐时阿衡 奄宅曲阜 微旦孰营
桓公匡合 济弱扶倾 绮回汉惠 说感武丁
俊乂密勿 多士寔宁 晋楚更霸 赵魏困横
假途灭虢 践土会盟 何遵约法 韩弊烦刑
起翦颇牧 用军最精 宣威沙漠 驰誉丹青
九州禹迹 百郡秦并 岳宗泰岱 禅主云亭
雁门紫塞 鸡田赤城 昆池碣石 巨野洞庭
旷远绵邈 岩岫杳冥 治本于农 务资稼穑
俶载南亩 我艺黍稷 税熟贡新 劝赏黜陟
孟轲敦素 史鱼秉直 庶几中庸 劳谦谨敕
聆音察理 鉴貌辨色 贻厥嘉猷 勉其祗植
省躬讥诫 宠增抗极 殆辱近耻 林皋幸即
两疏见机 解组谁逼 索居闲处 沉默寂寥
求古寻论 散虑逍遥 欣奏累遣 戚谢欢招
渠荷的历 园莽抽条 枇杷晚翠 梧桐蚤凋
陈根委翳 落叶飘摇 游鹍独运 凌摩绛霄
耽读玩市 寓目囊箱 易輶攸畏 属耳垣墙
具膳餐饭 适口充肠 饱饫烹宰 饥厌糟糠
亲戚故旧 老少异粮 妾御绩纺 侍巾帷房
纨扇圆洁 银烛炜煌 昼眠夕寐 蓝笋象床
弦歌酒宴 接杯举觞 矫手顿足 悦豫且康
嫡后嗣续 祭祀蒸尝 稽颡再拜 悚惧恐惶
笺牒简要 顾答审详 骸垢想浴 执热愿凉
驴骡犊特 骇跃超骧 诛斩贼盗 捕获叛亡
布射僚丸 嵇琴阮啸 恬笔伦纸 钧巧任钓
释纷利俗 竝皆佳妙 毛施淑姿 工颦妍笑
年矢每催 曦晖朗曜 璇玑悬斡 晦魄环照
指薪修祜 永绥吉劭 矩步引领 俯仰廊庙
束带矜庄 徘徊瞻眺 孤陋寡闻 愚蒙等诮
谓语助者 焉哉乎也

2015-2017©古文献网  版权所有   网站地图   sitemap   古文献网 千字文全文  千字文全文带拼音  千字文全文解释  千字文全文诵读     域名分期购   沪牌群