THE126.COM

三字经-古代启蒙读物

三字经拼音版

rén zhī chū xìng běn shàn
人 之 初 , 性 本 善。
xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn
性 相 近 , 习 相 远。
gǒu bú jiào xìng nǎi qiān
苟 不 教 , 性 乃 迁。
jiào zhī dào guì yǐ zhuān
教 之 道 , 贵 以 专。
xī mèng mǔ zé lín chǔ
昔 孟 母 ,择 邻 处。
zǐ bù xué duàn jī zhù
子 不 学 ,断 机 杼。
dòu yān shān yǒu yì fāng
窦 燕 山 , 有 义 方。
jiào wǔ zǐ míng jù yáng
教 五 子 ,名 俱 扬。
yǎng bú jiào fù zhī guò
养 不 教 ,父 之 过。
jiào bù yán shī zhī duò
教 不 严 ,师 之 惰。
zǐ bù xué fēi suǒ yí
子 不 学 , 非 所 宜。
yòu bù xué lǎo hé wéi
幼 不 学 , 老 何 为。
yù bù zhuó bù chéng qì
玉 不 琢 , 不 成 器。
rén bù xué bù zhī yì
人 不 学 , 不 知 义。
wèi rén zǐ fāng shào shí
为 人 子 ,方 少 时。
qīn shī yǒu xí lǐ yí
亲 师 友 , 习 礼 仪。
xiāng jiǔ líng néng wēn xí
香 九 龄 , 能 温 席。
xiào yú qīn suǒ dāng zhí
孝 于 亲 ,所 当 执。
róng sì suì néng ràng lí
融 四 岁 ,能 让 梨。
tì yú zhǎng yí xiān zhī
弟 于 长 , 宜 先 知。
shǒu xiào tì cì jiàn wén
首 孝 弟 ,次 见 闻。
zhī mǒu shù shí mǒu wén
知 某 数 ,识 某 文。
yī ér shí shí ér bǎi
一 而 十 , 十 而 百。
bǎi ér qiān qiān ér wàn
百 而 千 , 千 而 万。
sān cái zhě tiān dì rén
三 才 者 ,天 地 人。
sān guāng zhě rì yuè xīng
三 光 者 ,日 月 星。
sān gāng zhě jūn chén yì
三 纲 者 ,君 臣 义。
fù zǐ qīn fū fù shùn
父 子 亲 ,夫 妇 顺。
yuē chūn xià yuē qiū dōng
曰 春 夏 ,曰 秋 冬。
cǐ sì shí yùn bù qióng
此 四 时 ,运 不 穷。
yuē nán běi yuē xī dōng
曰 南 北 ,曰 西 东。
cǐ sì fāng yìng hū zhōng
此 四 方 ,应 乎 中。
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ
曰 水 火 ,木 金 土。
cǐ wǔ xíng běn hū shù
此 五 行 , 本 乎 数。
yuē rén yì lǐ zhì xìn
曰 仁 义 ,礼 智 信。
cǐ wǔ cháng bù róng wěn
此 五 常 ,不 容 紊。
dào liáng shū mài shǔ jì
稻 粱 菽 ,麦 黍 稷。
cǐ liù gǔ rén suǒ shí
此 六 谷 , 人 所 食。
mǎ niú yáng jī quǎn shǐ
马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。
cǐ liù chù rén suǒ sì
此 六 畜 , 人 所 饲。
yuē xǐ nù yuē āi jù
曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。
ài wù yù qī qíng jù
爱 恶 欲 , 七 情 具。
páo tǔ gé mù shí jīn
匏 土 革 , 木 石 金。
sī yǔ zhú nǎi bā yīn
丝 与 竹, 乃 八 音。
gāo zēng zǔ fù ér shēn
高 曾 祖 , 父 而 身。
shēn ér zǐ zǐ ér sūn
身 而 子 , 子 而 孙。
zì zǐ sūn zhì xuán zēng
自 子 孙 , 至 玄 曾
nǎi jiǔ zú rén zhī lún
乃 九 族 , 人 之 伦。
fù zǐ ēn fū fù cóng
父 子 恩 , 夫 妇 从。
xiōng zé yǒu dì zé gōng
兄 则 友 , 弟 则 恭。
zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng
长 幼 序 , 友 与 朋。
jūn zé jìng chén zé zhōng
君 则 敬 , 臣 则 忠。
cǐ shí yì rén suǒ tóng
此 十 义 , 人 所 同。
fán xùn méng xū jiǎng jiū
凡 训 蒙 , 须 讲 究。
xiáng xùn gǔ míng jù dòu
详 训 诂 , 明 句 读。
wéi xué zhě bì yǒu chū
为 学 者 , 必 有 初。
xiǎo xué zhōng zhì sì shū
小 学 终 , 至 四 书。
lún yǔ zhě èr shí piān
论 语 者 , 二 十 篇。
qún dì zǐ jì shàn yán
群 弟 子 , 记 善 言。
mèng zǐ zhě qī piān zhǐ
孟 子 者 , 七 篇 止。
jiǎng dào dé shuō rén yì
讲 道 德 , 说 仁 义。
zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ
作 中 庸 , 子 思 笔。
zhōng bù piān yōng bú yì
中 不 偏 , 庸 不 易。
dà xiǎo dàì zhù lǐ jì
大 小 戴 , 注 礼 记。
shù shèng yán lǐ yuè bèi
述 圣 言 ,礼 乐 备。
yuē guó fēng yuē yǎ sòng
曰 国 风 , 曰 雅 颂。
hào sì shī dāng fěng yǒng
号 四 诗 , 当 讽 咏。
shī jì wáng chūn qiū zuò
诗 既 亡 , 春 秋 作。
yù bāo biǎn bié shàn è
寓 褒 贬 , 别 善 恶。
sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng
三 传 者 ,有 公 羊。
yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng
有 左 氏 , 有 谷 梁。
jīng jì míng fāng dú zǐ
经 既 明 , 方 读 子。
cuō qí yào jì qí shì
撮 其 要 , 记 其 事。
wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng
五 子 者 有 荀 扬。
wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng
文 中 子 ,及 老 庄。
jīng zǐ tōng dú zhū shǐ
经 子 通 , 读 诸 史。
kǎo shì xì zhī zhōng shǐ
考 世 系 , 知 终 始。
zì xī nóng zhì huáng dì
自 羲 农 , 至 黄 帝。
hào sān huáng jū shàng shì
号 三 皇 , 居 上 世。
táng yǒu yú hào èr dì
唐 有 虞 ,号 二 帝。
xiāng yī xùn chēng shèng shì
相 揖 逊 ,称 盛 世。
xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng
夏 有 禹 , 商 有 汤。
zhōu wén wǔ chēng sān wáng
周 文 武 , 称 三 王。
xià chuán zǐ jiā tiān xià
夏 传 子 , 家 天 下。
sì bǎi zǎi qiān xià shè
四 百 载 , 迁 夏 社。
tāng fá xià guó hào shāng
汤 伐 夏 ,国 号 商。
liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng
六 百 载 ,至 纣 亡。
zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu
周 武 王 , 始 诛 纣。
bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ
八 百 载 , 最 长 久。
zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì
周 辙 东 , 王 纲 坠。
Chěng gān gē shàng yóu shuì
逞 干 戈 , 尚 游 说。
shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó
始 春 秋 ,终 战 国。
wǔ bà qiáng qī xióng chū
五 霸 强 , 七 雄 出。
yíng qín shì shǐ jiān bìng
嬴 秦 氏 ,始 兼 并。
chuán èr shì chǔ hàn zhēng
传 二 世 , 楚 汉 争。
gāo zǔ xīng hàn yè jiàn
高 祖 兴 , 汉 业 建。
zhì xiào ping wáng mǎng cuàn
至 孝 平 , 王 莽 篡。
guāng wǔ xīng wéi dōng hàn
光 武 兴 , 为 东 汉。
sì bǎi nián zhōng yú xiàn
四 百 年 , 终 于 献。
wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng
魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。
hào sān guó qì liǎng jìn
号 三 国 , 迄 两 晋。
song qí jì liáng chén chéng
宋 齐 继 , 梁 陈 承。
wéi nán cháo dū jīn líng
为 南 朝 , 都 金 陵。
běi yuán wèi fēn dōng xi
北 元 魏 , 分 东 西。
yǔ wén zhōu yǔ gāo qí
宇 文 周 , 与 高 齐。
dài zhì suí yì tǔ yǔ
迨 至 隋 , 一 土 宇。
bú zài chuan shī tǒng xù
不 再 传 , 失 统 绪。
táng gāo zǔ qǐ yì shī
唐 高 祖 , 起 义 师。
chú suí luàn chuàng guó jī
除 隋 乱 , 创 国 基。
èr shí chuán sān bǎi zǎi
二 十 传 , 三 百 载。
liáng miè zhī guó nǎi gǎi
梁 灭 之 , 国 乃 改。
liáng táng jìn jí hàn zhōu
梁 唐 晋 ,及 汉 周。
chēng wǔ dài jiē yǒu yóu
称 五 代 ,皆 有 由。
yán sòng xīng shòu zhōu shàn
炎 宋 兴 , 受 周 禅。
shí bā chuán nán běi hùn
十 八 传 , 南 北 混。
liáo yǔ jīn dì hào fēn
辽 与 金 , 帝 号 纷。
dài miè liáo sòng yóu cún
迨 灭 辽 , 宋 犹 存。
zhì yuán xīng jīn xù xiē
至 元 兴 , 金 绪 歇。
yǒu sòng shì yì tong miè
有 宋 世 , 一 同 灭。
bìng zhōng guó jiān róng dí
并 中 国 , 兼 戎 狄。
míng tài zǔ jiǔ qīn shī
明 太 祖 , 久 亲 师。
chuán jiàn wén fāng sì sì
传 建 文 , 方 四 祀。
qiān běi jīng yǒng lè sì
迁 北 京 , 永 乐 嗣。
dài chóng zhēn méi shān shì
迨 崇 祯 , 煤 山 逝。
qīng tài zǔ yīng jǐng mìng
清 太 祖 , 膺 景 命。
jìng sì fāng kè dà dìng
靖 四 方 , 克 大 定。
zhì xuān tǒng nǎi dà tóng
至 宣 统 , 乃 大 同。
shí èr shì qīng zuò zhōng
十 二 世 , 清 祚 终。
dú shǐ zhě kǎo shí lù
读 史 者 , 考 实 录。
tōng gǔ jīn ruò qīn mù
通 古 今 , 若 亲 目。
kǒu ér song xīn ér wéi
口 而 诵 , 心 而 维。
cháo yú sī xī yú sī
朝 于 斯 , 夕 于 斯。
xī zhòng ní shī xiàng tuó
昔 仲 尼 , 师 项 橐。
gǔ shèng xián shàng qín xué
古 圣 贤 , 尚 勤 学。
zhào zhōng ling dú lǔ lún
赵 中 令 , 读 鲁 论。
bǐ jì shì xué qiě qín
彼 既 仕 , 学 且 勤。
pī pú biān xiāo zhú jiǎn
披 蒲 编 , 削 竹 简。
bǐ wú shū qiě zhī miǎn
彼 无 书 , 且 知 勉。
tóu xuán liáng zhuī cì gǔ
头 悬 梁 , 锥 刺 股。
bǐ bú jiào zì qín kǔ
彼 不 教 , 自 勤 苦。
rú náng yíng rú yìng xuě
如 囊 萤 ,如 映 雪。
jiā suī pín xué bú chuò
家 虽 贫 , 学 不 辍。
rú fù xīn rú guà jiǎo
如 负 薪 ,如 挂 角。
shēn suī láo yóu kǔ zhuó
身 虽 劳 ,犹 苦 卓。
sū lǎo quán èr shí qī
苏 老 泉 , 二 十 七。
shǐ fā fèn dú shū jí
始 发 奋 , 读 书 籍。
bǐ jì lǎo yóu huǐ chí
彼 既 老 , 犹 悔 迟。
ěr xiǎo shēng yí zǎo sī
尔 小 生 , 宜 早 思。
ruò liáng hào bā shí èr
若 梁 灏 , 八 十 二。
duì dà tíng kuí duō shì
对 大 廷 , 魁 多 士。
bǐ jì chéng zhòng chēng yì
彼 既 成 , 众 称 异。
ěr xiǎo shēng yí lì zhì
尔 小 生 , 宜 立 志。
yíng bā suì néng yǒng shī
莹 八 岁 , 能 咏 诗。
mì qī suì néng fù qí
泌 七 岁 , 能 赋 棋。
bǐ yǐng wù rén chēng qí
彼 颖 悟 ,人 称 奇。
ěr yòu xué dāng xiào zhī
尔 幼 学 ,当 效 之。
cài wén jī néng biàn qín
蔡 文 姬 , 能 辨 琴。
xiè dào yùn néng yǒng yín
谢 道 韫 , 能 咏 吟。
bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn
彼 女 子 , 且 聪 敏。
ěr nán zǐ dāng zì jǐng
尔 男 子 , 当 自 警。
táng liú yàn fāng qī suì
唐 刘 晏 , 方 七 岁。
jǔ shén tóng zuò zhèng zì
举 神 童 , 作 正 字。
bǐ suī yòu shēn yǐ shì
彼 虽 幼 , 身 已 仕。
ěr yòu xué miǎn ér zhì
尔 幼 学 , 勉 而 致。
yǒu wéi zhě yì ruò shì
有 为 者 , 亦 若 是。
quǎn shǒu yè jī sī chén
犬 守 夜 , 鸡 司 晨。
gǒu bù xué hé wéi rén
苟 不 学 , 曷 为 人。
cán tǔ sī fēng niàng mì
蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。
rén bù xué bù rú wù
人 不 学 , 不 如 物。
yòu ér xué zhuàng ér xíng
幼 而 学 , 壮 而 行。
shàng zhì jūn xià zé mín
上 致 君 , 下 泽 民。
yáng míng shēng xiǎn fù mǔ
扬 名 声 , 显 父 母。
guāng yú qián yù yú hòu
光 于 前 , 裕 于 后。
rén yí zǐ jīn mǎn yíng
人 遗 子 , 金 满 赢。
wǒ jiào zǐ wéi yì jīng
我 教 子 , 惟 一 经。
qín yǒu gōng xì wú yì
勤 有 功 , 戏 无 益。
jiè zhī zāi yí miǎn lì
戒 之 哉 , 宜 勉 力。


三字经非拼音版
人之初,性本善,
性相近,习相远。
苟不教,性乃迁,
教之道,贵以专。  
昔孟母,择邻处,
子不学,断机杼。
窦燕山,有义方,
教五子,名俱扬。  
养不教,父之过,
教不严,师之惰。
子不学,非所宜,
幼不学,老何为?  
玉不琢,不成器,
人不学,不知义。
为人子,方少时,
亲师友,习礼仪。  
香九龄,能温席,
孝于亲,所当执。
融四岁,能让梨,
弟于长,宜先知。  
首孝悌,次见闻,
知某数,识某文。
一而十,十而百,
百而千,千而万。  
三才者,天地人,
三光者,日月星。
三纲者,君臣义,
父子亲,夫妇顺。  
曰春夏,曰秋冬,
此四时,运不穷。
曰南北,曰西东,
此四方,应乎中。  
曰水火,木金土,
此五行,本乎数。
十干者,甲至癸。
十二支,子至亥。  
曰黄道,日所躔。
曰赤道,当中权。
赤道下,温暖极。
我中华,在东北。  
曰江河,曰淮济。
此四渎,水之纪。
曰岱华,嵩恒衡。
此五岳,山之名。  
曰士农,曰工商。
此四民,国之良。
曰仁义,礼智信,
此五常,不容紊。  
地所生,有草木。
此植物,遍水陆。
有虫鱼,有鸟兽。
此动物,能飞走。  
稻粱菽,麦黍稷。
此六谷,人所食。
马牛羊,鸡犬豕。
此六畜,人所饲。  
曰喜怒,曰哀惧,
爱恶欲,七情具。
青赤黄,及白黑,
此五色,目所识。  
酸苦甘,及辛咸,
此五味,口所含。
膻焦香,及腥朽,
此五臭,鼻所嗅。  
匏土革,木石金,
丝与竹,乃八音。
曰平上,曰去入,
此四声,宜调协。  
高曾祖,父而身,
身而子,子而孙。
自子孙,至玄曾,
乃九族,人之伦。  
父子恩,夫妇从,
兄则友,弟则恭;
长幼序,友与朋,
君则敬,臣则忠。  
此十义,人所同,
当顺叙,勿违背。
斩齐衰,大小幼。
至缌麻,五服终。  
礼乐射,御书数,
古六艺,今不具。
唯书学,人共遵,
既识字,讲说文。  
有古文,大小篆,
隶草继,不可乱。  
若广学,惧其繁,
但略说,能知源。
凡训蒙,须讲究,
详训诂,明句读。  
为学者,必有初,
小学终,至四书。
论语者,二十篇,
群弟子,记善言。  
孟子者,七篇止,
讲道德,说仁义。
作中庸,子思笔,
中不偏,庸不易。  
作大学,乃曾子,
自修齐,至平治。
孝经通,四书熟,
如六经,始可读。  
诗书易,礼春秋,
号六经,当讲究。
有连山,有归藏,
有周易,三易详。  
有典谟,有训诰,
有誓命,书之奥。
我周公,作周礼,
著六官,存治体。  
大小戴,注礼记,
述圣言,礼乐备。
曰国风,曰雅颂,
号四诗,当讽咏。  
诗既亡,春秋作,
寓褒贬,别善恶。
三传者,有公羊,
有左氏,有谷梁。  
经既明,方读子,
撮其要,记其事。
五子者,有荀扬,
文中子,及老庄。  
经子通,读诸史,
考世系,知终始。
自羲农,至黄帝,
号三皇,居上世。  
唐有虞,号二帝,
相揖逊,称盛世。
夏有禹,商有汤,
周文武,称三王。  
夏传子,家天下,
四百载,迁夏社。
汤伐夏,国号商,
六百载,至纣亡。  
周武王,始诛纣,
八百载,最长久。
周辙东,王纲坠,
逞干戈,尚游说。  
始春秋,终战国,
五霸强,七雄出。
蠃秦氏,始兼并,
传二世,楚汉争。  
高祖兴,汉业建,
至孝平,王莽篡。
光武兴,为东汉,
四百年,终于献。  
魏蜀吴,争汉鼎,
号三国,迄两晋。
宋齐继,梁陈承,
为南朝,都金陵。  
北元魏,分东西,
宇文周,与高齐。
迨至隋,一土宇,
不再传,失统绪。  
唐高祖,起义师,
除隋乱,创国基。
二十传,三百载,
梁灭之,国乃改。  
梁唐晋,及汉周,
称五代,皆有由。
炎宋兴,受周禅。
十八传,南北混。  
辽与金,皆称帝,
元灭金,绝宋世。
舆图广,超前代,
九十载,国祚废。  
太祖兴,国大明,
号洪武,都金陵。
迨成祖,迁燕京,
十六世,至崇祯。  
权阉肆,寇如林,
李闯出,神器焚。
清世祖,膺景命,
靖四方,克大定。  
由康雍,历乾嘉。
民安富,治绩夸。
道咸间,变乱起。
始英法,扰都鄙。  
同光后,宣统弱。
传九帝,满清殁。
革命兴,废帝制。
立宪法,建民国。  
古今史,全在兹。
载治乱,知兴衰。
史虽繁,读有次。
史记一,汉书二。  
后汉三,国志四。
兼证经,参通鉴。
读史者,考实录,
通古今,若亲目。  
口而诵,心而惟,
朝于斯,夕于斯。
昔仲尼,师项橐,
古圣贤,尚勤学。  
赵中令,读鲁论,
彼既仕,学且勤。
彼蒲编,削竹简,
彼无书,且知勉。  
头悬梁,锥刺股,
彼不教,自勤苦。
如囊萤,如映雪,
家虽贫,学不辍。  
如负薪,如挂角,
身虽劳,犹苦卓。
苏老泉,二十七,
始发愤,读书籍。  
彼既老,犹悔迟,
尔小生,宜早思。
若梁灏,八十二,
对大廷,魁多士。  
彼既成,众称异,
尔小生,宜立志。
莹八岁,能咏诗,
泌七岁,能赋棋。  
彼颖悟,人称奇,
尔幼学,当效之。
蔡文姬,能辨琴,
谢道韫,能咏吟。  
彼女子,且聪敏,
尔男子,当自警。
唐刘晏,方七岁,
举神童,作正字。  
彼虽幼,身已仕,
尔幼学,勉而致。
有为者,亦若是。  
犬守夜,鸡司晨,
苟不学,曷为人?
蚕吐丝,蜂酿蜜,
人不学,不如物。  
幼而学,壮而行,
上致君,下泽民。
扬名声,显父母,
光于前,裕于后。  
人遗子,金满籯,
我教子,惟一经。
勤有功,戏无益,
戒之哉,宜勉力

2015-2017©古文献网  版权所有   网站地图   sitemap   古文献网 三字经全文  三字经全文朗读  三字经儿歌视频  三字经儿歌     域名分期购   沪牌群